Ceny

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.platné pro rok 2023

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 16.6.2022 a ze dne22.9.2022 platí pro rok 2023 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky). 

1/ Členské příspěvky

Dospělí

1.300,- Kč

Udržovací

500,- Kč

Mládež do 15 r.

200,- Kč

 • Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
 • Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300,- Kč.
 • Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

2/ Zápisné

Dospělí a mládež (16 - 18 let)

1000,- Kč

Zápisné hradí vždy:

3/ Ceny povolenek pro členy

(členy MRS a ČSR)

Roční                                        

 • MP: 1 100,- Kč
 • MP republiková: 4.150,- Kč
 • P: 1.100,- Kč
 • P republiková: 4.350,- Kč

Poloviční

 • MP: 500,- Kč
 • MP republiková: X
 • P: 500,- Kč
 • P republiková: X

Měsíční

 • MP: 650,- Kč
 • MP republiková: X
 • P: 650,- Kč
 • P republiková: X

Týdenní

 • MP: 400,- Kč
 • MP republiková: X
 • P: 400,- Kč
 • P republiková: X

Denní

 • MP: 150,- Kč
 • MP republiková: X
 • P: 150,- Kč
 • P republiková: X

Mládež

 • MP: 300,- Kč
 • MP republiková: X
 • P: 300,- Kč
 • P republiková: X

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku."Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 • Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS.
 • Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s.r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

4/ Ceny povolenek pro nečleny

Pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky

Roční    

 • MP: 5.000,- Kč
 • P: 6.000,- Kč

Měsíční

 • MP: 3.000,- Kč
 • P: 4.000,- Kč

Týdenní

 • MP: 1.000,- Kč
 • P: 1.500,- Kč

Denní

 • MP: 400,- Kč
 • P: 600,- Kč

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku."Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
 • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS
Vytvořte si webové stránky zdarma!